پوترا کیوان زغال سنگ utama

لغتنامه دهخدا

پاتالی پوترا , سنگ و جز آن که شوخ پای بدان سترند سنگ پا قیشور؛ سنگ پاخاره بحر الجواهر...

فرهنگستان

قلم از موارد سوگند باریتعالی میباشد، بنا بر این حرمتش واجب است پس همیشه نوشتن رهگشا نیست ....

downloadghaemiyeh

مرکز آن هاریسبورگ است و دارای معادن زغال سنگ میباشد , بپای اندرآورد کیوان اویفردوسی...